SRM Thailand Fan Pageเว็บไซต์ส่วนตัว นพ.อมร นนทสุต (24 ส.ค.55)

เอกสารเกี่ยวกับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (โดย นพ.อมร นนทสุต)


A New Concept of School health Program (24 ส.ค.55)
A Primary Health Care Innovation Strategy (24 ส.ค.55)
Critical Success Factors in Primary Health Care Development (24 ส.ค.55)
PHC Innovation Strategy (24 ส.ค.55)
A Primary Health Care Innovation Strategy [Article] (23 ส.ค.55)
Interesting PHC Innonvations | pictures (23 ส.ค.55)
Experiences of PHC (Primary Health Care) Work (23 ส.ค.55)
Innovative Primary Health Care Strategy Thailand 2012 (22 ส.ค.55)
Introduction to The Strategic Route Map (22 ส.ค.55)
การจัดการค่ากลาง การบูรณาการ กับบทบาทของหน่วยงานระดับเขต/ภาค (9 ก.ค.55)
การค้นหาหัวใจของความสำเร็จและการปรับทิศทางของโครงการควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง (ฉบับย่อ) (29 มี.ค.55)
ปัจจัยของความสำเร็จในงานควบคุมโรคเบาหวานฯ (29 มี.ค.55)
เราเรียนรู้อะไรจากงานสาธารณสุขมูลฐาน (15 มี.ค.55)
SRM and NM in Health Programming (20 ก.พ.55)
การค้นหาปัจจัยของความสำเร็จและการปรับทิศทางของแผนงาน/โครงการควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง (17 ม.ค.55)
การสร้างระบบงานโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน (รนสช.) (17 ม.ค.55)
การสร้างแผนงานและโครงการด้วยค่ากลาง (17 ม.ค.55)
การพัฒนาแผนงาน/โครงการสุขภาพ ด้วยเทคนิคการจัดการค่ากลาง (15 ม.ค.55)
FAQ ค่ากลาง/2555
    FAQ1 การปรับปรุงชุดกิจกรรมสำหรับการวิเคราะห์หาค่ากลางของแผนงาน/โครงการสุขภาพ (17 ม.ค.55)
    FAQ2 เราพบอะไรจากการวิเคราะห์ค่ากลางของโครงการควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง (29 มี.ค.55)
    FAQ3 หน่วยงานระดับเขต/ภาค จะสนับสนุนโครงการสุขภาพของจังหวัดอย่างไร ? (1 มิ.ย.55)
    FAQ4 การจัดการค่ากลาง การบูรณาการ กับบทบาทของหน่วยงานระดับเขต/ภาค (23 ก.ค.55)
FAQ ค่ากลาง/2554
    FAQ1 ทำไมจึงต้องค้นหาและกำหนดค่ากลาง (18 พ.ค.54)
    FAQ2 ความสัมพันธ์ของค่ากลางกับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (18 พ.ค.54)
    FAQ3 การใช้แผนปฎิบัติการของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เพื่อค้นหางานที่เป็นค่ากลาง (18 พ.ค.54)
    FAQ4 การวิเคราะห์งานเพื่อกำหนดเป็นค่ากลางของแผนงาน/โครงการ (18 พ.ค.54)
    FAQ5 การสร้างแผนงานและโครงการจากค่ากลาง
(18 พ.ค.54)
    FAQ6 คำแนะนำเรื่อง การค้นหาและจัดการค่ากลางเพื่อพัฒนาแผนงาน/โครงการ (15 มิ.ย.54)
    FAQ7 แนวทางการพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน(รนสช.) (12 ก.ค.54)
การค้นหาค่ากลาง (30 พ.ค.54)
ค่ากลางกับการพัฒนาสมรรถนะของแผนงาน/โครงการ (30 มี.ค.54)
การพัฒนาแผนงานสุขภาพด้วยค่ากลาง (30 มี.ค.54)
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์สำเร็จรูปจากส่วนกลาง (13 ธ.ค.53)
สาธารณสุขอำเภอกับก้าวที่ท้าทายของงานสร้างสุขภาพในพื้นที่ (29 พ.ย.53)
การเตรียมโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน (1 ต.ค.53)
การสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (13 ก.ย.53)
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ : ก้าวใหม่ของการบริหารจัดการสุขภาพ (1 ส.ค.53)
จะสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์สำหรับท้องถิ่น/ตำบลได้อย่างไร? ภายใน 2 วัน (1 ส.ค.53)
คู่มือ การขยายงานแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์สู่ท้องถิ่น / ตำบล (14 มิ.ย.53)
การขยายงาน แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ สู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (1มิ.ย.53)
วิทยาศาสตร์การศึกษา (ศ.พญ.อนงค์ นนทสุต) (21พ.ค.53)
รพสต. กับ การพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ด้วยแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ | วีดีโอประกอบ 1 | วีดีโอประกอบ 2 (21 พ.ค.53)
SRM กับ รพสต. (29 ม.ค.53)
การสร้างงาน P&P โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) (20 ก.ย.52)
การใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติจริง (20 ก.ย.52)
ไข้หวัดใหญ่ 2009 กับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ | .doc | .ppt (4 ส.ค.52)
การสร้างและใช้แผนปฏิบัติการ ระดับตำบลหรือท้องถิ่น (16 ก.พ.52)
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ กับ นวัตกรรม (16 ก.พ.52)
การสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (16 ก.พ.52)
การสร้างและใช้เครื่องชี้วัด (16 ก.พ.52)
ยุทธศาสตร์สุขภาพ-ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ (16 ก.พ.52)
คำแนะนำเรื่อง การถ่ายระดับ (Cascading) แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (16 ก.พ.52)
คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (ที่ 1/2009) (3 ก.พ. 52)
ข้อควรระวัง 10 ประการ (14 ม.ค.52)
วิทยาศาสตร์การศึกษา (17 ธ.ค.51)
การถ่ายระดับแผนที่ยุทธศาสตร์สู่ระดับตำบลและการเปิดงาน (9 ธ.ค.51)
แนะนำแผนที่กับนวัตกรรม (11 พ.ย.51)
การสร้างแผนปฏิบัติการระดับตำบลหรือท้องถิ่น(11 พ.ย.51)
แนะนำแผนที่ยุทธศาสตร์กับนวัตกรรม (15 ต.ค.51)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการนำแผนที่ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (15 ต.ค.51)
แผนที่ยุทธศาสตร์และนวัตกรรมในระบบสุขภาพ
แผนที่ยุทธศาสตร
กระบวนการและขั้นตอนการสร้างแผนที่ยุทธศาสตร
การจัดทำแผนกลยุทธ์และสร้างตัวชี้วัด
การสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ปฏิบัติการย่อย (Mini-SLM)
คำถามและคำแนะนำ
แผนการพัฒนาสุขภาพในระดับท้องถิ่น/ชุมชน
การจัดการนวัตกรรมในระบบสุขภาพ
การจัดการนวัตกรรมในระบบสุขภาพ
การสร้างนวัตกรรมสุขภาพชุมชน
การสร้างแผนปฏิบัติการระดับตำบล
การถ่ายระดับแผนที่ยุทธศาสตร์
การถ่ายระดับแผนที่ยุทธศาสตร์สู่ระดับตำบล และการเปิดงาน (24 ส.ค.51)
ตารางการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างทักษะการสร้างและใช้แผนที่ยุทธศาสตร์
การเปิดงานหลังฝึกอบรมแผนที่ยุทธศาสตร


คำถามที่พบบ่อย FAQ/2552

faq1_คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (1 พ.ค.52)
faq2_คำแนะนำเกี่ยวกับตาราง 11 ช่อง (1 พ.ค.52)
faq3_คำชี้แจงเรื่องการเปิดงาน (1 พ.ค.52)
faq4_คำแนะนำเรื่องบทบาท อสม กับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (1 พ.ค.52)
faq5_คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (1 พ.ค.52)
faq6_คำแนะนำเกี่ยวกับการขยายงานแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ระดับท้องถิ่น (1 พ.ค.52)
faq7_คำแนะนำเรื่องมาตรการทางสังคมและตัวชี้วัด (1 พ.ค.52)
faq8_คำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์ (1 พ.ค.52)
faq9_คำชี้แจงปัญหาเรื่องใครเป็นผู้วางกลยุทธ์ในระดับประชาชน (30 ต.ค.52)
faq10_เรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์ในแผนที่ความคิด (9 ส.ค.52)
faq12_คำแนะนำเรื่องการปรับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ที่สร้างในระดับต่างๆให้สอดคล้องกัน (2 พ.ย.52)
faq13_คำแนะนำเรื่องการสร้างแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) ระดับท้องถิ่น/ชุมชน (27 พ.ย.52)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Powerpoint Template สำหรัับช่วยคำนวณและสร้างกราฟค่ากลาง (28 มี.ค.55)
Powerpoint Template สำหรัับช่วยคำนวณและสร้างกราฟค่ากลาง (18 ม.ค.55)
ใบงาน (20 ธ.ค.53)
ตาราง 11 ช่อง (มาตรการทางวิชาการ) กรมวิชาการ 8 ประเด็น (5 ส.ค.53)
เส้นทางสู่ความสำเร็จ การสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) : แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (11 พ.ค.53)
ปลุกพลังชุมชนด้วยแผนที่สุขภาพ (SRM ฉบับการ์ตูน) (11 พ.ค.53)
ใบงานถ่ายระดับ (24 มี.ค.53)
ใบงาน (3 ธ.ค.52)
ใบงาน (24 ก.ย.52)
ใบงานถ่ายระดับ (1 ก.ค.52)
ใบงาน (3 มิ.ย.52)
คู่มือแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (20 ก.พ.52)
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (อดิศร วงศ์คงเดช) (4 ก.พ.52)

บอกเล่าประสบการณ์

ปุจฉาเกี่ยวกับการเรียนรู้ SRM จาก ต้อม สช.อีสาน ถึง นพ.อมร (30 พ.ค.53)
รวมประสบการณ์พื้นที่ต้นแบบ SRM (29 ม.ค.53)
แนวทางการพัฒนา“โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน” : กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ระหว่างชุมชนหรือพื้นที่ (24 พ.ย.52)
จดหมายจากสุราษฎร์ธานี ถึง อาจารย์หมออมร บอกเล่าประสบการณ์ SRM ฉบับที่ 2 (9 พ.ย.52)
จดหมายจากสุราษฎร์ธานี ถึง อาจารย์หมออมร บอกเล่าประสบการณ์ SRM ฉบับที่ 1 (2 พ.ย.52)
แผนที่ฯ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ไข้หวัดใหญ่ 2009 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม | ตาราง 11 ช่อง (31 ก.ค. 52)
การจัดการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ร่วมของกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค (26 มิ.ย.52)